Auction House

Karl Stark

(Glojach/Stmk. 1921 - 2011 Klosterneuburg) » To the biography

Karl Stark

Glojach/Stmk. 1921 - 2011 Klosterneuburg