Artists from K-O

Viktor Mytteis

Schemnitz 1874-1936 Graz

...