Artists from A-E

Hans Bolek

Wien 1890-1978 Wien

Wien 1890 - 1978 Wien

Foto Johann Lötz Witwe

1022

Summer Auction
23rd - 24th June 2020

Johann Lötz Witwe and Hans Bolek

Bowl
Klostermühle, 1915
colourless glass, pink underlay, black overlay; h. 9.1 cm; dm. 11.9 cm

Limit € 2,000

...