Artists from U-Z

Janos Vaszary

Kaposvár 1867-1939 Budapest

...