Auktionshaus

Johann Nepomuk Steiner

(Iglau 1725 - 1793 Prag) » Zur Biografie

Johann Nepomuk Steiner

Iglau 1725-1793 Prag