Artists from K-O

Francois Lemoyne

Paris 1688-1737 ebd.

...